دفاع جانانه آقای دبیر انجمن/افشا پشت پرده روابط قطعه سازان با خودروسازان
چند روز گذشته، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، در برنامه تهران 20 موضوعات مختلفی را در خصوص قیمت و هزینه تمام شده خودرو مطرح کرد.  فارغ از مباحث فنی مطرح شده در این مصاحبه، یک نکته اساسی و مهمی در اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو وجود دارد 
1399/ 06 /25